Skip Navigation

nákupní řád

Obchodní podmínky a reklamační řád I. Úvodní ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetového obchodě a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
2. Prodávajícím a provozovatel internetového obchodu krámek s krásou je:

Anna Kührová, Ostrava
IČO: 41405081

II. Uzavření kupní smlouvy 1. Veškeré objednávky, podané prostřednictvím elektronického obchodu, jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
2. Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné
3. Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny jeho převzetím.
6. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zboží a zaplatit celkovou cenu a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v objednávce.

7. Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího.

8. Vyplněním registračního formuláře nebo objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje smí použít prodávající pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy.

9. Pokud není uvedeno jinak, platnost dárkových poukazů je 1 rok od data zakoupení.

III. Expediční lhůty a dodací podmínky


Zboží se hradí bankovním převodem na účet číslo 670100-2203258908/6210.
Zboží bude expedováno ihned po obdržení platby.


1. Zboží může být vyzvednuto osobně vždy po osobní dohodě termínu ve

BOSORKA -STUDIO WELLNESS - SPA
Českobratrská 1455/63
Moravská Ostrava

Při objednávce nad 3.000,- Kč není poštovné účtováno.

2. Běžná dodací lhůta je 7 dní. Při nemožnosti dodržení této lhůty budete kontaktování pro případnou domluvu.

U šperků je dodací lhůta 14 dní.

3. Tyto podmínky platí pro expedici po České republice. Pro zaslání zboží do zahraničí nás prosím kontaktujte v rubrice "Kontaktujte nás", nebo na telefonu 737 887 852

IV. Reklamace

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem elektronického obchodu a předpisy platnými v ČR při uzavření smlouvy. V. Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží

1. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Zboží nelze vracet na dobírku. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží.
VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny
1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává; b) výrazným způsobem se změnila cena zboží. V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu vrácena zpět. 2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, zboží je dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší, než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího.

VII. Závěrečná ustanovení
1. Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den odeslání objednaného zboží.
2. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti právem České republiky.

Reklamační řád
1. Vznikne-li na zboží dodaném elektronickým obchodem reklamační důvod, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem.
2. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese:

Anna Kührová Moravská 1553/97 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefonní číslo, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky a podrobný popis závady.
Ve všech případech je třeba předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

3. Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození vzniklého při přepravě. Pokud je obal poškozen, pak je kupující povinen dále na místě zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.
Upozornění: V případě poškození obalu ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky. Usnadní to další vyřizování reklamace.

4. Prodávající informuje kupujícího do tří pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách o následném postupu řešení reklamace.
5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkcí a škod vzniklých neodborným používáním, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se nevztahuje případná poskytnutá záruka.